CHÍNH SÁCH AN TOÀN SỨC KHOẺ CỦA ELOVI VIETNAM JSC

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 

Công ty Cổ phần Elovi Việt Nam là công ty thông qua việc sản xuất và bán các sản phẩm vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe, dựa trên các công nghệ kỹ thuật được xây dựng trên 100 năm tại Nhật Bản, hướng đến mục đích đóng góp cho sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi nhận thức rằng việc đảm bảo an toàn vệ sinh dưới sự hợp tác của nhân viên là nhiệm vụ tối quan trọng. Chính vì thế, chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và thoải mái. 

CHÍNH SÁCH CƠ BẢN 

1 – Tất cả nhân viên phải thực hiện các hoạt động an toàn sức khỏe nghề nghiệp, và hành động trên nguyên tắc “an toàn là trên hết” và “không để xảy ra tai nạn” tại nơi làm việc. 

2 – Chúng tôi xúc tiến xây dựng môi trường và văn hóa doanh nghiệp để “mọi người luôn tuân theo các quy tắc đã quy định”; tuân thủ luật An toàn – vệ sinh lao động và các luật liên quan, các quy định nội bộ của công ty. 

3 – Chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần, hợp tác với các Cơ sở y tế để khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên của mình. 

4 – Đặc biệt, với bộ phận sản xuất, tất cả nhân viên đều tham gia các hoạt động an toàn và sức khỏe sau đây: 

(1) Thông qua việc đánh giá mối nguy, thực hiện các biện pháp nhằm loại bỏ, giảm thiểu nguy hiểm tiềm ẩn và tác động có hại. 

(2) Soạn thảo tiêu chuẩn dành cho những công việc thường xuyên và đột xuất, phổ biến cho nhân viên và đảm bảo tuân quy tắc.thu 

(3) Ngăn ngừa tai nạn lao động tái diễn qua việc chia sẻ thông tin về tai nạn lao động và thúc đẩy các hoạt động phòng chống tai nạn tương tự. 

Đặc biệt, dựa trên kinh nghiệm về các tai nạn đã xảy ra, chúng tôi triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn triệt để việc tái diễn các loại tai nạn như “kẹt, kẹp, cuộn”, “rơi ngã”, và “thương tích do bỏng”. 

(4) Thực hiện giám sát an toàn và sức khỏe (đánh giá chính thức và đánh giá nội bộ) để liên tục nâng cao tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. 

(5) Thực hiện giáo dục và đào tạo về an toàn và sức khỏe để nâng cao kiến thức an toàn và nhận thức về an toàn. 

5 – Chúng tôi cam kết: Tham gia, tham vấn của người lao động và đại diện Công đoàn; cung cấp các nguồn lực để vận hành phù hợp hệ thống An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp. 

6 – Chúng tôi phổ biến chính sách này cho tất cả cán bộ, nhân viên công ty và công khai ra bên ngoài công ty. 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ELOVI VIỆT NAM

Tổng Giám Đốc

CHIHAYA TAKASHI